Türk Dünyası Dergisi Yayın İlkeleri

TÜRK DÜNYASI DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ

 

Milletlerarası hakemli dergi olan Türk Dünyası Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır.

Türk Dünyası dergisinde Türk yazı dilleri, lehçeleri ve edebiyatlarının tarihî ve günümüzdeki özelliklerini, eserlerini, yazarlarını, sorunlarını ele alan bilimsel yazılarla dil ve edebiyat araştırmalarına yer verilmektedir.

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri yayımlanmamış olmak kaydıyla dergide yayımlanabilir.

Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri ve İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça yazılara da yer verilmektedir.

Dergiye gönderilecek yazıların Türkçe ve İngilizce ile en az 100, en fazla 200 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında verilmelidir.

Dergiye gelen yazılar gerekli hakem incelemeleri yapıldıktan sonra yayımlanır. Yazı Kurulu gönderilen yazıları yayımlamamak hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapabilir.

Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın geri verilmez.

Dergide yayımlanan yazılara ilgili yönetmeliği göre telif ücreti ödenir.

Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazının yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergiye gönderilen yazılarda TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.

Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Dergide yayımlanması istenen yazılar Türk Dil Kurumu genel ağ sayfasındaki  https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/  adresine gönderilebilir.

Dergide yayımlanmış yazılara Türk Dil Kurumu ağ sayfasındaki Yayınlar/Süreli Yayınlar Veri Tabanı bölümünden de ulaşılabilir.

TÜRK DÜNYASI DERGİSİNE

GÖNDERİLECEK YAZILARIN SAYFA DÜZENİ İLKELERİ

 

Türk Dünyası dergisine gönderilen yazılar YAYSİS ile gönderilmelidir. Yazılar bilgisayar ortamında Word yazım programı ile hazırlanmalı, yazılarla birlikte özel işaretlerin kullanıldığı fontlar da gönderilmelidir.

Makalenin yazarı adını, soyadını, görev yerini ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli; kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve e-posta adresini vermelidir.

Yazı tipi Times (Times New Roman), yazı tipi sitili normal olmalı ve ana metin 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özetler, kaynakça ve dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Paragraf başlarında sekme (tab) tuşu, paragraf aralarında gir (enter) tuşu kullanılmalıdır. Söz aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Başlıklar sayfa ortasında, koyu ve tamamı büyük harflerle; yazarın adı soyadı başlıktan iki satır alta, sağa yanaşık ve eğik verilmeli, sadece yazarın soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın unvanı, görev yeri ve iletişim bilgileri dipnotla belirtilmelidir.

Yazar adı ile özetler, özetler ile asıl yazı arasında iki satır boşluk bırakılmalıdır.

Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirme kullanılmamalıdır.

Yazılarda A4 Dikey kâğıt boyutu kullanılmalı, dört kenar boşluğu da 1,5 cm, paragraf boşluğu 1,25 cm olmalıdır.

Metin içindeki göndermelerde soyadı, basım yılı ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir. Örnek (Korkmaz 1997: 619).

Beş satırdan kısa alıntılar satır arasında ve tırnak içinde; beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,25 cm içeride, blok hâlinde, 10 punto büyüklüğünde, eğik yazı ve tek satır aralığı ile verilmelidir.

Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

Yararlanılan kaynaklar metin sonunda yer alacak Kaynakça bölümünde alfabetik olarak verilmelidir.

Kaynakçada veya dipnotta yer alan eserlerin künyesi şu biçimlerde olmalıdır:

Makale:

GÖZAYDIN, Nevzat (2001), “Atatürk Dönemi İle İlgili Almanya Dış İşleri Arşivindeki Belgeler-VII”, Türk Dili, S 599, s. 575-586

Kitap:

KORKMAZ, Zeynep (1992), Atatürk ve Türk Dili Belgeler, Ankara, TDK Yayınları.

Çok yazarlı kitap:

Selahâttin OLCAY ve diğerleri (1988), Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Ankara, TDK Yayınları.

Yayımlanmamış:

BAE, Miyeang (1988), Yi İncik Romanlarındaki Şahsiyetlerin Çatışmaları, Seul, Hankuk Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yazarın Aynı Yılda Yayımlanan Eserleri:

KORKMAZ, Zeynep (1992a), Atatürk ve Türk Dili Belgeler, Ankara, TDK Yayınları. 

KORKMAZ, Zeynep (1992b), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara, TDK Yayınları. 

Kurum Yayını:

TDK (1998), Türkçe Sözlük, Ankara, TDK Yayınları.

Çeviren/Aktaran:

GABAIN, A. Von (1988), Eski Türkçenin Grameri, Çev.: Mehmet AKALIN, Ankara, TDK Yayınları.

Bu ilkelere uygun olmayan yazılar değerlendirilmeyecektir.