Basılmak Üzere Verilecek Eserlerde Uyulması Gerekli Kurallar


TÜRK DİL KURUMUNA
BASILMAK ÜZERE VERİLECEK ESERLERDE UYULMASI GEREKLİ KURALLAR

1.Türk Dil Kurumuna yayımlanmak üzere sunulan eserler için yazılı başvuru alınır.

2.Başvurusu alınan yazar veya çeviriciye teknik şartlar ilgili bilgi ve taahhütname verilir. (bk. Türk Dil Kurumu eserlerinin basımında uyulacak teknik şartlar)

3.Yayımlanacak eserler için yazar ve çevirici ile Kurumumuz arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının Türk Dil Kurumuna devredildiğine ilişkin sözleşme düzenlenir ve imzalanır. Basım işlerinin bu sözleşme hükümleri gereğince yürütülmesi kabul edilir.

4.Basılan yayınların 20 adedi yazara veya çeviriciye ücretsiz olarak verilir. Dergi ve ortak eserlerdeki makalelerden yazar veya çeviriciye yirmişer adet ayrıbaskı verilir. Ortak eserin düzenleyicilerine beşer adet verilir.


TÜRK DİL KURUMU
ESERLERİNDE UYULMASI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR

Türk Dil Kurumu Yayın Çalışma Grubunca basımına karar verilecek eserlerin değerlendirilmesi ve basımına ilişkin olarak belirlenen düzenlemeler gereği basımı istenilen eserlerin aşağıda belirtilen teknik niteliklere sahip olarak Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir:

a. Yazım ve noktalamalar Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısına göre yapılacaktır.

b. Eser “Microsoft Word” programında dizilecek, Zengin Metin Biçimi (.rtf) ile kaydedilecektir.

c. Yazılar “Times New Roman” yazı karakterinde 11 punto, satır aralığı ise “tek ara” olacaktır.

ç. Dipnotlar  9 punto olacak ve “dipnot ekleme” tekniğiyle yerleştirilecektir.

d. Eserin sayfa düzeni aşağıdaki ölçü biçimlerinden biriyle yapılacaktır:


Büyük boy
(15,5 cm. x 23,5 cm.)
eserler için:

Kenar boşlukları

Üst

:

5 cm

Alt

:

5 cm

İç 

:

3,6 cm

Dış

:

3,6 cm

Cilt Payı

:

1 cm

Üst Bilgi

:

4 cm

Alt Bilgi

:

4 cm

Küçük boy
(13,5 cm. x 20 cm.)
eserler için:

Kenar boşlukları

Üst

:

5,8 cm

Alt

:

5,8 cm

İç 

:

4,2 cm

Dış

:

4,2 cm

Cilt Payı

:

1 cm

Üst Bilgi

:

4,8 cm

Alt Bilgi

:

4,8 cm

e.  Sayfa aralarına veya eserin sonuna eklenecek olan (grafik, fotoğraf, harita vb.) şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılacaktır. Resim veya şekil altı yazıları 9 punto olacaktır.

f. Eserde, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi, Çin alfabesi vb.) yazılmış bölümler metinde yerleştirilecek, farklı olan yazı tipi de yoğun disk veya diskette verilecektir.

g. Eserde kullanılacak çeviri yazı (transkripsiyon) harflerinin fontları da yoğun diskte veya diskte verilecektir.

h. Eserin dipnot ve kaynak gösterme tekniği aşağıda belirtilen biçimde olacaktır:

  1. Dipnot verilirken metin içerisinde ilgili yere üst karakter ile (...Türkçe kelimelerdir.1) numara verilecek dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak gösterilecektir. 
  2. Kaynaklar eserin sonunda toplu olarak verilecek ve her bir eserin künyesi aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

    Eren, Hasan, “Kıbrıs’ta Türkler ve Türk Dili”, X. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel
    Bildiriler 1963, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 37-50, Ankara, 1964.

  3. Ağız araştırmalarında kaynak kişi listesi ve kaynaklar en sonda verilecektir.

ı. Eserin sistematik yapısı (I. A. 1.a ) sınıflama tekniğine göre yapılacak, bu sınıflama içindekiler bölümünde de gösterilecektir.