Belleten 2011/1
tdkkapak

BELLETEN
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı

BELLETEN
Yearbook of Turkic Studies

ISSN: 0564-5050

 Sayı/Issue 2011/1

Önceki sayılar - Previous issues 

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman

Abdullah DURKUN


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı

Hikmet ERDEM


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman

Gülzemin ÖZRENK AYDIN

Uzman Yardımcısı

Ekrem BEYAZ

 

Tasarım

Designed By

Dilek ŞERBETÇİ


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

belleten@tdk.gov.tr

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları
Turkish Language Institution Publications
1193/II
Baskı Print Run
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
Zübeyde Hanım Mahallesi
Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1
TR 06070 İskitler, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü
Executive Manager of Publication House
Erhan SALMAN
Telefon/Phone: +90 (312) 341 10 24
Belgegeçer/Fax: +90 (312) 341 30 50
Baskı Yeri ve Tarihi Place and Date of Issue
Ankara, 2016 Kasım
Yayın Türü Publication Type
6 aylık süreli / Biannually


Yayın İlkeleri


Dergimiz alan indeksimiz olan "Turkologischer Anzeiger / Turcology Annual" tarafından düzenli olarak taranmaktadır.


turkologischer

     turkology

İÇİNDEKİLER

Sunuş 


Mihály DOBROVITS

Göktürk ve Uygurlar’da buyruḳ Terimi ve İdari Fonksiyonları (On the Term of  buyruḳ in Gokturks and Uighurs and its Administrative Functions)

 

 

Selim EMİROĞLU

Eski Türkçedeki teyeŋ “sincap” Sözünün Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Uzantıları ve Anlamdaşları (The teyeŋ “squirrel” Word in Old Turkish: Its Phonological and Semantic Processes and its Modern Counterparts and Synonyms in Turkish Dialects)

 

Konuralp ERCİLASUN

Bozkırda Hâkimiyet Merkezi Hakkında Bazı Görüşler (Some Opinions About the Center of Dominance on Steppe)

 

Namsrai GERELMAA

Költegin Yazıtı’nda Kalıplaşmış Bazı Kelimelerin Moğolca Esasında Yorumu (The Mongolic Interpretation of Some Idioms in Költegin Inscription)

 

Zeynep KORKMAZ

Ağız Araştırmalarındaki Çeviri Yazı Ayrılıklarının Bir Sisteme Bağlanması Gereği Üzerine (On the Necessity of a Standard Transcription System in Dialectology)

 

Aydar MİRKAMAL

On Some Old Turkic Words in Kazakh (Kazakçadaki Bazı Eski Türkçe Sözcükler Üzerine)

 

Volker RYBATZKI

Taryat, Tes ve Şine Usu Yazıtları Arasındaki Dil Bilimsel ve Tarihî Bağlar Üzerine Bazı Notlar

 

Volker RYBATZKI

(Some Notes on the Philological and Historical Relations Between the Terx, Tes and Sine Usu Inscriptions)

 

Ahmet TAŞAĞIL

Göktürk Dönemi Türk Moğol Boy İlişkileri (542-745) (Turkish Mongol Clan Relations in Gokturk Period (542-745))

 

Alexander VOVIN - David McCRAW

Old Turkic Kinship Terms in Early Middle Chinese (Eski Orta Çincedeki Eski Türkçe Akrabalık Terimleri)

 

 

Değerlendirmeler

Nevzat GÖZAYDIN

Transeurasian Verbal Morphology in a Comparative Perspective: Genealogy, Contact, Chance


Yazı Kurulu

Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (Başkan)
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ
(İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan AKAY
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim TAŞ
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Doç. Dr. Funda KARA
(Erzurum Atatürk Üniversitesi)

 

Bu sayının hakemleri
Referees of this issue

 Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. İsenbike TOGAN

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ

Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN

Prof. Dr. Nurettin DEMİR

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

Doç. Dr. Ekrem KALAN

Doç. Dr. Erhan AYDIN

Doç. Dr. Hatice ŞİRİN

Doç. Dr. Osman MERT

Doç. Dr. Rysbek ALİMOV

Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU

Dr. Elisabetta RAGAGNİN