Türk Dünyası Sayı 41
alt

TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 41 (Bahar/Spring 2016)

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU


Yayın ilkeleri


asos


google scholar


sobiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          Kapak                                                    İç kapak-Künye
İÇİNDEKİLER

F. S. BAYAZİTOVA (Aktaran: Murat ÖZŞAHİN) Tatar Halk Geleneklerinde ve Yerel Ağızlarında ‘Ekmek’ Sözünün Kullanımı  (The Use of the Word ‘Bread’ in Tatar Folk Tradition and Local Dialects)

Gonca KUZAY DEMİR / Atasözleri ve Deyimlerde ‘Kan’ Kavramı  (The Concept of ‘Blood’ in Proverbs and Idioms)

Boray İDEM Berdinazar Hudaynazarov’un Romanlarında Mahtumkulu’nun ve Şiirlerinin Yeri (The Place of Mahtumkulu and His Poems in Berdinazar Hudaynazarov’s Novels)

V. M. JIRMUNSKIY (Çeviren: Atilla BAĞCI) / ‘Dede Korkut Kitabı/Kitab-ı Dedem Korkut’ Oğuz Kahramanlık Destanı ve ‘Kitab-ı Korkut’  ('The Book of Dede Korkut/Kitab-ı Dedem Korkut’ Oghuz Heroic Epic and ‘The Book of Dede Korkut’)

Ahmet KARAMAN / Uygur Atasözlerinde Kadın (Woman in Uyghur Proverbs)

Kuralay KUDERİNOVA / Çağdaş Kazak Dilinde Telaffuz Sorunları (Pronunciation Problems in Modern Kazakh Language)

Gülmira OSPANOVA Yunus Emre Divanı’nda Ölümü Güzelleştiren İfadeler (Expressions that Beautify Death in ‘Yunus Emre’s Diwan’)

Âdem ÖGER-Nuriman Abdureşit KAŞGARİ / Uygurlarda Risalecilik Geleneği ve ‘Rengrizlik Risalesi’ (Tradition of Pamphlet Writing in Uyghurs and ‘Pamphlet of Dyers’)

F. URMANÇEYEV (Çeviren: Burçak OKKALI) / 'Ak Kubek (Ak Köpük)’ Kahramanlık Efsanesi  [‘Ak Kubek (White Foam)’ Legend of Heroism‘]

Nurdin USEEV / ‘Manas Destanı’nda ‘Türkü Til’ Kavramı (The ‘Türkü Til’ Concept in ‘Manas Epic’)

DEĞERLENDİRMELER

Cengiz ALYILMAZ /  Uluslararası ‘TEKE’ (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi [International Journal of (Turkish Literature Culture Edication)‘TLCE’]

Nail TAN Türk Gölge Oyunu Karagöz’ün Yunan Gölge Oyununa Etkisini Onaylayan Bir Kitap: ‘Hayalî Sotiris Spatharis’in Anıları’ (A Book Confirming the Effect of Turkish Shadow Theater Karagoz to Greek Shadow Theater: ‘Hayalî Sotiris Spatharis’s Memories’)

HABERLER

Erol DENİZ / Türk Dünyasından Haberler ( News from the Turkish World)

YİTİRDİKLERİMİZ

Nail TAN /  Akademik Tofiq Hacıyev (Academic Tofiq Hacıyev)

 Bu sayının hakemleri

Referees of this issue

Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Ü)
Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN (Erciyes Ü)
Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE (Bartın Ü)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Ege Ü)
Prof. Dr. Osman MERT (Atatürk Ü)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Dicle Ü)
Prof. Dr. Mustafa TANÇ (Korkut Ata Ü)
Doç. Dr. Bülent BAYRAM (Kırklareli Ü)
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Ege Ü)
Doç. Dr. Funda KARA (Atatürk Ü)
Doç. Dr. Ferhat KARABULUT (Celal Bayar Ü)
Doç. Dr. Aziz MERHAN (Yıldız Teknik Ü)
Doç. Dr. Âdem ÖGER (Hacı Bektaş Veli Ü)
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Ege Ü)
Doç. Dr. Mustafa TOKER (Selçuk Ü)
Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV (Ege Ü)
Yrd. Doç. Dr. Ayna A. ARSLAN (İstanbul Ü)
Yrd. Doç. Dr. Tuna BEŞEN DELİCE (Bartın Ü)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERSAL (Kâtip Çelebi Ü)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATCI (Gazi Ü)
Yrd. Doç. Dr. Selçuk TÜRKYILMAZ (Ege Ü)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR (Yakın Doğu Ü)