Türk Dünyası Sayı 40
alt

TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 40 (Güz/Autumn 2015)

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU


Yayın ilkeleri


asos


google scholar


sobiad

 

 


 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       Kapak                                      İç kapak-Künye
İÇİNDEKİLER

Onur BALCİ / Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi Örnekleriyle Orhun Yazıtları’nın Çağdaş Türk Lehçelerine Aktarma Farklılıkları (The Translation Differences to Modern Turkic Languages of Orkhun Inscriptions with Sample of Turkish and Kazakh)

Bülent BAYRAM / Gyula Mészáros’un 1908 Yılı Raporuna Göre Çuvaşlar Üzerine Tespitler (Findings on Chuvashes with Regards to the Year 1908 Report of Gyula Mészáros)

Tuğba BİLVEREN / Özbek Edebiyatında Enver Abidcan’ın Nevruz Kıssası: “Kezargon Boychechak (Gezen Bayçiçek/Kardelen) [Enver Abidcan’s Newroz Parable from Uzbek Literature: “Kezargon Boychechak”]

Serpil ERSÖZ / Ahıska Ağzının Türkçenin Ağızları Arasındaki Yeri (The Place of Meskhetian Dialect among Turkish Dialects)

Dmitriy A. FUNK (Çeviren: Atilla BAĞCI) / Güney Batı Sibirya Türkleri Materyallerine Göre Epik Metinlerde ve Kültürde Antroponim Modeller (Antroponomical Models in Epic Texts and Culture with Regard to the Materials of Southwest Siberian Turks)

Zeki KAYMAZ / Eski Anadolu Türkçesi Bağlamında Yûnus Emre’nin Eserlerindeki Atasözlerine Bir Bakış (A Review of Yunus Emre’s Proverbs in the Context of Old Anatolian Turkish Language)

Aşur ÖZDEMİR / Kazak Kültüründe “Jarapazan” (“Jarapazan” in Kazakh Culture)

Gürol PEHLİVAN / Dede Korkut Kitabı’nın Dresden ve Vatikan Nüshalarının Müstensihlerinin Karşılaştırılması (Comparison of the Scribes of the Book of Dede Korkut’s Dresden and Vatican Copies)

Odilov Yorqinjon RAHMONALIEVICH / Enantiosemic Features of the Words in the Uzbek Language (Özbekçe Kelimelerin Enantiyosemik Özellikleri)

Erol SAKALLI / Ahıska Türkü Bir Şair: Ali Fuat Azgur (A Meskhetian Turk Poet: Ali Fuat Azgur)

István VÁSÁRY (Çeviren: Murat ÖZŞAHİN) / Rus Şecerelerinde Tatar Yönetici Aileler (The Tatar Ruling Houses in Russian Genealogical Sources) 

DEĞERLENDİRMELER  

Ömer Faruk ATEŞ / "Kırgız Şiirinde Ekim Devrimi-Devrimi Hazırlayan ve Kabul Görmesini Sağlayan Sebepler” (On “October Revolution in Kyrgyz Poem-The Causes which Prepared and Provided the Acceptance of Revolution”)

Gürer GÜLSEVİN “Azәrbaycan Dilinin Naxçıvan Dialektoji Atlası” Hakkında (On “Nakhchivan Dialectological Atlas of the Azerbaijani Language”)

Nodirkhon KHASANOV / Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in “Ahmed Yesevî’nin Fakr-Nâme’si Üzerine Bir İnceleme” Eserinin Özbekçe Tercümesi Hakkında (On Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’s Uzbek Translation of “A Research of Ahmed Yesevî’s ‘Fakr-Nâme’”

Nail TAN Uluslararası Azerbaycan Türkiye “Yedi Ulu Ozan” Sempozyumu (International Azerbaijan Turkey “Seven Great Poets” Symposium)

Süveyda YAMAN Başkurt Destanları Hakkında (On "Bashkir Epics") 

HABERLER

Nail TAN / Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu (International Nasreddin Hodja Symposium)

Erol DENİZ / Türk Dünyasından Haberler (News from the Turkish World)

 Bu sayının hakemleri

Referees of this issue

Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Ondokuz Mayıs Ü)
Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Ü)
Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Osmangazi Ü)
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Dokuz Eylül Ü)
Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Ü)
Prof. Dr. Dursun ERDEM (Nevşehir Ü)
Prof. Dr. Ali EROL (Ege Ü)
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Ü)
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK (Ondokuz Mayıs Ü)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Dicle Ü)
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Ü)
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Ü)
Prof. Dr. Zikri TURAN (Sakarya Ü)
Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Muğla Ü)
Prof. Dr. Osman YILDIZ (Süleyman Demirel Ü)
Doç. Dr. Bülent BAYRAM (Kırklareli Ü)
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Ege Ü)
Doç. Dr. Feyzi ERSOY (Gazi Ü)
Doç. Dr. Ahmet GÖKÇİMEN (Atatürk Ü)
Doç. Dr. H. İbrahim ŞAHİN (Balıkesir Ü)
Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN (Ondokuz Mayıs Ü)
Doç. Dr. Mustafa TOKER (Selçuk Ü)
Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV (Ege Ü)
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK (N. Erbakan Ü)
Yrd. Doç. Dr. Erol SAKALLI (Uşak Ü)