Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimlerinin Sorunları Sempozyumu

Türk Dil Kurumu Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde Türk Dil Bilgisi Toplantılarının üçüncüsü olan “Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimlerinin Sorunları Sempozyumu” düzenlendi.

Toplantı üç oturum hâlinde, 9 akademisyenin katılımıyla gerçekleşti. I. Oturum, Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK başkanlığında toplanarak Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR “İstikrara Kavuşturulamamış Dil Bilgisi Terimleri”, Prof. Dr. Erdoğan BOZ “Dil Bilgisi Terimlerine Karşılık Bulma Sorunsalı ve Çok Adlılık (Çok Terimlilik) Sorunu” ve Prof. Dr. Engin YILMAZ “Terim Sözlükçülüğünde Sınır Problematiği” konulu bildirilerini sundular.

II. oturum Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN başkanlığında toplandı. Oturumda, Doç. Dr. Mustafa ALTUN “Akademik Türkçe Bağlamında Terim Sorunları”, Doç. Dr. Celâl DEMİR “Öğrenme Kuramları ve Terimlerin Pedagojik Yönü”, Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN  “Dilin Bilgisinden Yararlanmak” başlıklı bildirileriyle konuşmacı olarak yer aldılar.

Prof. Dr. A. Hamza ZÜLFİKAR başkanlığında toplanan III. oturumda Doç. Dr. Ferruh AĞCA “Türkçe Gramerlerdeki Bağlaç Teriminin Dil Bilimi Araştırmalarındaki Yeri”, Doç. Dr. Ahmet TARCAN “Gösterge Bilimi Teriminin Türkçeye Aktarılışı Üzerine”, Yrd. Doç. Dr. Ümit HUNUTLU “Yeni Bir Hâl Üzerine” başlıklı bildirilerini sundular.

Oturum sonlarında sunulan bildirilerle ilgili tartışmalar ve toplantının bitiminde ise genel bir değerlendirme yer almıştır.