Sayı 10
sayı10

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 10 (Güz 2000)

 

İÇİNDEKİLER 

İRİSTAY KUÇKARTAY - AYNUR ÖZ / Özbek Edebiyatından Seçmeler IV
FİRİDUN AĞASIOĞLU / Türklәr Asur Yazılarında
Bİ XUN (Çeviren: ALİMCAN İNAYET) / “Dede Korkut Kitabı”nın Şamanlık Temeli
EMİNE GAPPAR (Aktaran: MİNARA ALİYEVA) / Çağdaş Uygur Türkçesinin Telâffuz Kuralları (Taslak)
ANDREY N. KONONOV (Çeviren: MUSTAFA UĞURLU) / Kıpçak, Kuman, Kumuk Kavim Adlarının Etimolojisi Üzerine
 
DEĞERLENDİRMELER